Elementy topologii i geometrii różniczkowej

Termin wykładu: czwartek, godz. 10:00 (Aula C)


Termin ćwiczeń
 • CA: środa, godz. 11:45 (A2-23)
 • CB: czwartek, godz. 11:45 (A2-2)
 • CC: poniedziałek, godz. 10:00 (A2-9)


Konsultacje: poniedziałek, godz. 9:00-10:00; wtorek, godz. 12:00-13:00


Ramowy program zajęć

 1. Geometria różniczkowa krzywych
  • Krzywe i ich parametryzacje
  • Krzywe regularne; parametryzacja unormowana
  • Trójnóg i wzory Freneta
  • Twierdzenie klasyfikacyjne dla krzywych
  • Nierówność izoperymetryczna
 2. Topologia różniczkowa krzywych i powierzchni
 3. Powierzchie regularne
  • Pojęcie i przykłady powierzchni regularnych
  • Przestrzeń styczna i wektor normalny
 4. Geometria odwzorowania Gaussa
  • Odwzorowanie Gaussa i operator Weingartena
  • Krzywizna normalna i krzywizny główne
 5. Krzywizny
  • Krzywizna Gaussa i krzywizna średnia
  • Pierwsza forma kwadratowa
  • Theorema Egregium
 6. Geodezyjne, metryki i izometrie

Zasady zaliczenia ćwiczeń

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności większa lub równa 4 skutkuje ich bezdyskusyjnym niezaliczeniem.
 • W trakcie semestru można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Punkty będą przyznawane za:
  • dwa kolokwia, każde warte 45 punktów;
  • pracę domową, ocenianą w następującym trybie. Na każdych zajęciach poproszę losowo wybrane osoby o przedstawienie swoich rozwiązań. Każde rozwiązanie będzie oceniane w skali od -10 do 10 punktów, przy czym wynik -10 otrzymuje się za brak rozwiązania. Ostateczną liczbą punktów w tej kategorii będzie średnia arytmetyczna wszystkich wywołań do przedstawienia rozwiązania. Każdy student ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze.
  Aby zaliczyć zajęcia, należy zdobyć co najmniej 50 punktów. Skala ocen pozytywnych wygląda następująco (x oznacza liczbę zdobytych punktów):
  • 50 ≤ x < 60 - dst,
  • 60 ≤ x < 70 - dst+,
  • 70 ≤ x < 80 - db,
  • 80 ≤ x < 90 - db+,
  • 90 ≤ x - bdb.
 • Zastrzegam sobie prawo do zmiany oceny o pół stopnia ze względu na aktywność na zajęciach.
 • Pod koniec semestru odbędzie się kolokwium poprawkowe przewidziane dla osób, które uczestniczyły w zajęciach, ale nie zaliczyły ich w normalnym trybie.

Materiały


Wyniki kolokwium #1: grupa CA, grupa CB, grupa CC

Wyniki kolokwium #2 i oceny końcowe: grupa CA, grupa CB, grupa CC


Wyniki wejściówki z dn. 24.10.2019 (CB)

Wyniki wejściówek z dni 28.10.2019 oraz 02.12.2019 (CC)


Egzamin

 • Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Wynik poniżej 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w części pisemnej skutkuje oceną niedostateczną; do części ustnej przystąpią jedynie te osoby, które przekroczą ów próg.
 • Ocena bardzo dobra z ćwiczeń skutkuje zwolnieniem z egzaminu.

Literatura

 • C. Bowszyc, J. Konarski, “Wstęp do geometrii różniczkowej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 • M. do Carmo, “Differential Geometry of Curves and Surfaces”, Prentice-Hall, 1976.
 • O. Karwowski, “Geometria różniczkowa w zadaniach”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973.
 • J. Oprea, “Geometria różniczkowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.